Илмий мақолалар

 • Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги томонидан «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ олимлари томонидан ишлаб чиқилган фойдали моделга патент берилди.

  Фойдали модел номи: Делинтер

  Патент рақами: FAP 01690

  Муаллифлар: Кулиев Тохир Мамаражапович, Акрамов Алишер Ашуралиевич, Назиров Рахматжон Расулович, Исанов Фарход Жуманазарович.

  Фойдаланиш соҳаси: тўқимачилик саноатида, пахта тозалаш корхоналарида, чигитлардан қисқа штапелли линтни (делинтни) олиб ташлашда қўлланилади.

  Вазифаси: Фойдаланишда линт олиб ташланишининг оширилишини таъминлаш ва тиқилинч вазиятларни камайтириш.
  Фойдали модель моҳияти: Делинтер корпусда бир-бирининг устида жойлашган ва ўтиш нови билан боғлиқ уруғ камераларини ичига олади, уларнинг ҳар бири листли прокатдан тайёрланган кожухга жойлаштирилган бир жуфт горизонтал барабанни ўз ичига олади. Пастки бир жуфт барабаннинг кожухи кўп тешикли кўп қиррали призма кўринишида бажарилган, барабанлар эса металл чўткали тарзда бажарилган. Юқори камера барабанлари аррали-чўткали тарзда бажарилган. Юқори камеранинг кириш тармоқланган қувури айланиш частотасини автоматик равишда ўзгартириш имконияти билан бажарилган узатмали таъминлагич билан таъминланган.

 • Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги томонидан «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ олимлари томонидан ишлаб чиқилган фойдали моделга патент берилди.

  Патент рақами: FAP 01640
  Муаллифлар: Кулиев Тохир Мамаражапович, Алакбаров Шавкат Набиевич, Райимқулов Жахонгир Қулмуродович, Кулбаев Эркин Пердебекович, Джабборов Носир Насимович.

  Фойдаланиш соҳаси: Пахта хом ашёсини қуритиш учун қурилмалар.

  Вазифаси: Металл сиғимлилигини камайтириш ва конструксиясини соддалаштириш.
  Фойдали модель моҳияти: Қуритгич пахта хом ашёсини киритиш ва чиқариш учун конвейер ва калта қувурларга эга бўлган камерадан таркиб топган. Конвейер қиялик бурчаги 250 дан паст бўлмаган холда ўрнатилган тебранадиган конвейерни ифодалайди. Конвейер тубида ўлчамлари 5×50 мм га тенг тешиклар ўйиб очилган. Бундан ташқари, қуритгич тебранадиган конвейер устида ўрнатилган ёнғинга қарши ускуна билан таъминланган

 • Пахтани аррали жинлаш жараёнини назорат қилиш ва бошқариш тизими

  ПАХТАНИ АРРАЛИ ЖИНЛАШ ЖАРАЁНИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БОШҚАРИШ ТИЗИМИ

  Камалов Шахабиддин Зиявиддинович

  Аннотация:  Пахтани  аррали  жинлаш  жараёнини  назорат  қилиш  ва бошқариш тизими учун  вазифа ва техник талаблар  шакллантирилган.  Назорат қилиш  ва  бошқариш  тизимининг  иш  алгоритми  тузилган.  Пахтани  аррали жинлаш агрегати учун автоматлаштирилган назорат қилиш ва бошқариш тизими ишлаб  чиқилган.  Ишлаб  чиқилган  автоматлаштирилган  назорат  қилиш  ва бошқариш  тизими  ишлаб  чиқариш  шароитида  синовдан  ўтказилган  ва тадбиқ этилган.

 • Пахта тозалаш корхонаси ривожланиш стратегияси самарадорлигини баҳолаш усулини такомиллаштириш

  IMPROVING THE METHOD OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE COTTON GINS DEVELOPMENT STRATEGY

  Tokhir Kuliev, Sherzod Mardonov

  Abstract

  The issue of improving the method of assessing the effectiveness of future development marketing strategies of cotton ginneries has been studied in the article. The country is taking comprehensive measures to develop the cotton industry, modernize and re-equip ginneries, increase the profitability of production and processing of raw cotton, as well as the competitiveness of its products. At the same time, the real state of affairs in this area indicates the rapid renewal and modernization of production processes, the introduction of advanced technologies and modern methods of corporate governance, the existence of systemic problems and shortcomings that hinder the rapid development of the industry

  Пахта тозалаш корхонаси ривожланиш стратегияси самарадорлигини баҳолаш усулини такомиллаштириш

  Кулиев Тохир, Мардонов Шерзод

  Аннотация. Мақолада Республикамизда экспорт салохиятини мустаҳкамлашда муҳим тармоклардан бири бўлган пахта тозалаш корхоналарининг келгусида ривожланиш маркетинг стратегияси самарадорлигини баҳолаш усуллари, пахта тозалаш корхонаси ривожланиши,  маркетинг стратегиясининг самарадорлиги таркибий қисмининг комбинацияси сифатида кўриб чиқиш, маркетинг стратегияси самарадорлиги интеграл кўрсаткичларини такомиллаштириш масалалари ўрганилган ва потенциал самарали стратегиянинг асосий хусусиятларини куриб чикилган.

  Манба

 • Совершенствование конструкции и обоснование параметров регенератора волокнистого материала

  Совершенствование конструкции и обоснование параметров регенератора волокнистого материала

  т.ф.д., проф.  А.Джураев, к.э.н. Т.М.Кулиев

  Аннотация: В статье представлена конструктивная схема и принцип работы регенератора волокнистого материала. На основе численного решения задачи динамики машинных агрегатов регенератора с учетом механической динамической характеристики двигателя, инерционности, упруго – диссипативных свойств упругих передач, технологических нагрузок от регенеруемого материала получены законы движения рабочих органов, обоснованы основные их параметры. На основе испытаний регенератора получены высокие технологические показатели машины.

  Ключевые слова: волокнистый материал, регенератор, динамика, машинный агрегат, двигатель, ременная передача, жесткость, диссипация, момент инерции, нагрузка размах, колебание, закон движения, испытания, испытание, эффект регенерации.

  Improvement of the Construction and Justification of Parameters of the Fibrous Material Regenerator

  Djuraev Anvar,
  Doctor of science, professor,
  Department of Engineering and Service, Tashkent institute of textile and light industry

  Kuliev Tokhir Mamarajapovich
  Doctor of philosophy,
  Director General JSC “Pakhtasanoat Ilmiy Markazi” (Cotton Industry Science Center) Tashkent, Uzbekistan

  Abstract

   The article presents the constructional scheme and operation principle of the fibrous material regenerator. Based on the numeral solution of the problem of the dynamics of regenerator machine units, taking into account the mechanical dynamic characteristics of the engine, inertia, elastic – dissipative properties of elastic gears, technological loads from the regenerated material, the laws of movement of working parts  are obtained and  their main parameters are justified. Based on the tests of the regenerator, high technological indicators of the machine were obtained.

  Keywords: fibrous material, regenerator, dynamics, machine unit, engine, belt drive, stiffness, dissipation, moment of inertia, load span, oscillation, law of motion, test, regeneration effect.

  International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 453-460